معرفی شرکت

معرفی شرکت
در پاسـخ بـه نیـاز روز افـزون صنایـع نفـت، گاز و پتروشـیمی کشـور بـه قطعـات و مجموعه های مرتبــط بــا توربیــن هــای گاز، بخــار و ماشــین هــای فراینــدی و سیاســت کاهــش وابســتگی کشـور به واسـطه بومـی سـازی و سـاخت داخـل صنایـع High-Tech ، شـرکت تامیـن کالای توربیـن ماشـین خاورمیانـه بعنـوان یکـی از زیرمجموعه هـای اصلـی گـروه صنعتـی توربیـن ماشـین خاورمیانـه ( بعنـوان شـرکت مـادر) در سـال 1390 تاسـیس گردیـد.
در حــال حاضــر، ایــن مجموعــه بــه همــراه دیگــر شــرکت هــای تابعــه گــروه صنعتــی توربیــن ماشــین خاورمیانــه و یــا همــکار خــود بــرای تامیــن مــواد اولیــه مــورد نیــاز پروژههــا، تامیــن قطعــات و انتقــال دانــش فنــی بــا شــرکتهای معتبــر و بــه نــام درسراسـر دنیـا ارتبـاط مهندسـی و تجـاری برقـرار کـرده اسـت و گامهـای بزرگـی در جهـت بومــی ســازی فــن آوری و دانــش مهندســی، طراحــی و ســاخت قطعــات و مجموعه هــای انـواع توربیـن هـای صنعتـی و کمپرسـورهای فراینـدی برداشـته و افتخـار داشـته خدمـات تخصصـی سـاخت، نصـب، راه انـدازی و یـا اورهـال اساسـی و یـا بازسـازی ارائـه نمایـد و می رود تـا در مسـیر توسـعه خـود، محصـوالت جدیـد را منطبـق بـر اسـتانداردها و قابـل رقابت در عرصـه هـای بزرگتـر را بـه بهـره بـرداران محتـرم ارائـه نمایـد.