We are Agile Raching the Target
.Turbine Machine m.e.Parts Supplier Co
تامین کالای توربین ماشین خاورمیانه
قبلی
بعدی

درباره ما

در پاسـخ بـه نیـاز روز افـزون صنایـع نفـت ، گاز و پتروشـیمی کشـور بـه قطعـات و مجموعه  های  مرتبــط بــا توربیــن هــای گاز، بخــار و ماشــین هــای فراینــدی و سیاســت کاهــش وابســتگی کشور به واسطه بومی سازی و ساخت داخل صنایع     High-Tech ، شرکت تامین کالای توربین ماشین خاورمیانه بعنوان یکی از زیرمجموعه های اصلی گروه صنعتی توربین ماشین خاورمیانه ( بعنوان شرکت مادر) در سال 1390 تاسیس گردید.

در حــال حاضــر، ایــن مجموعــه بــه همــراه دیگــر شــرکت هــای تابعــه گروه صنعتی توربیــن ماشــین خاورمیانــه و یــا همــکار خــود بــرای تامیــن مــواد اولیــه مــورد نیــاز پروژه هــا  ، تامیــن قطعــات و انتقــال دانــش فنــی بــا شــرکتهای معتبــر و بــه نــام در سراسـر دنیـا ارتبـاط مهندسـی و تجـاری برقـرار کـرده اسـت و گام هـای بزرگـی در جهـت بومــی ســازی فــن آوری و دانــش مهندســی، طراحــی و ســاخت قطعــات و مجموعه هــای انـواع توربیـن هـای صنعتـی و کمپرسـورهای فراینـدی برداشـته و افتخـار داشـته خدمـات تخصصـی سـاخت، نصـب، راه انـدازی و یـا اورهـال اساسـی و یـابازسـازی ارائـه نمایـد و  می رود تـا در مسـیر توسـعه خـود ، محصـولات  جدیـد را منطبـق  بـراسـتانداردها و قابـل رقابت در عرصـه هـای بزرگتـر را بـه بهـره بـرداران محتـرم ارائـه نمایـد.

ایـن گـروه صنعتـی بـا انتخـاب شـعار ” قابـل اعتمـاد بـرای ارائـه خدمـات برتـر “
جهت نیــل بــه اهــداف ســازمانی، سیســتم مدیریــت یکپارچــه ( IMS ) خـود را مطابـق الزامـات ISO 14001:2008 و OHSAS 18001:2007 و ISO9001:2015 بنا نموذه وهمــواره خــود را متعهــد بــه رعایــت ایــن الزامــات مــی دانــد.

 

+20

سال سابقه فعالیت در حوزه صنعت نفت و گاز

سابقه

سابقه درخشان ما بیانگر همه چیز است.

0 +
دست آوردها
0 +
فعالیت های اجتماعی
0 +
نیروهای متخصص
0 +
پروژه های انجام شده

کسانی که با ما کار کرده اند

قبلی
بعدی

اگر نیاز به مشاوره جهت انجام پروژه داشتید. لطفا با ما تماس بگیرید تا در اسرع وقت نسبت به انجام آن اقدام کنیم.